2020./2021.m.g.

Dzīve taču turpinās!

Dzīve taču turpinās!

Gads, kas mainījis mūsu ikdienu un paradumus, kas tik daudzos jautā-jumos mūs mīcījis, pārveidojis un licis mums pielāgoties, tomēr nav mainījis būtisko – vajadzību pēc saskarsmes ar cilvēkiem, sarunām un viedokļu apmaiņas, vajadzību pēc sava darba novērtējuma, vajadzību pēc pozitīva apliecinājuma turpināt un nepadoties. Situācijā, kad mācību darbs turpinās, nemainās jau vajadzība pēc gan-darījuma par paveikto. Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolā gads, lai arī aizritējis, katram esot pie sava ekrāna, ir nesis arī uzvaras vietējos un starptautiskos konkursos! Esam lepni par savu audzēkņu, pedagogu un noteikti arī audzēkņu vecāku paveikto! Joprojām priecājamies par I pusgadā sasniegto – par atzinību Patrikam Nikolajam Ozoliņam un skolotājam Aleksandram Pļeskačam sitaminstru-mentālistu spēles audzēkņu konkursā „Amber percussion”, par 10 audzēkņiem – Kristīni Malli Bērziņu, Bruno Bombānu, Leldi Damrozi, Denīzi Noru Dzeni, Montu Graudiņu, Silvu Kļaviņu, Līvu Esteri Ločmeli, Justīni Mūrnieci, Santu Sedoju un Loretu Veinbergu –, kuru darbi mākslā tika aizsūtīti uz V Latgales un Sēlijas mazpilsētu un lau-ku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkursu „Skani, tēvu zeme”. Konkursā mūsu meiteņu padarītais tika augstu novērtēts – S. Kļaviņas (skolotāja S. Krīgere) glezno-jums ieguva 3. vietu un L. E. Ločmeles (I. Frēliha) darbs – 1. vietu. Savukārt II mācību pusgadā skolas vārdam lika skanēt Aleksandra Lepse un viņas skolotāja Eva Knospiņa. Aleksandra piedalījās 1. Starptautiskajā Marka Rotko Mūsdienu mūzikas jauno izpildītāju konkursā jaunajiem mūziķiem, kas norisinājās Daugavpilī no 26. līdz 27. martam, un ieguva 3. vietu. Savukārt aprīlī un maijā notikušajā jaunrades konkursā „Skaņuraksti Ādažos 2021” piedalījās divi skolotājas Vinetas Līces audzēkņi – Terēza Elza Rone un Daniēls Ločmelis, un katrs ieguva augsto 2. vietu. Uz starptautisko konkursu „Raga-na” Lietuvā (Varēnas Jadvigas Čurļonites Mākslu skola) skolotāja Sanita Rešinska nosūtīja L. Damrozes un J. Mūrnieces darbus par attiecīgo tēmu. Paldies arī skolotājam A. Bičevskim par konkursantu video filmēšanu, kā arī par mākslas nodaļas audzēkņu attālināto mācību laikā tapušo darbu apstrādi un digitālās izstādes „Attālināto mirkļu satekpunkts” izveidi, ko varēja vērot skolas ieejas skatlogā Lieldienu brīvdienās. Skolu šogad beigs 11 absolventi, esam lepni par viņu paveikto, par lieliskajiem, rūpīgi izstrādātajiem un pārdomātajiem noslēguma darbiem mākslā, par iemācītajiem apjomīgajiem skaņdarbiem mūzikā. Jā, citādāks gads un reizē – nemaz ne citādāks. Skolas tradīcija ir maijā rīkot Ģimenes dienu, kad sumināti konkursanti un paldies tiek teikts arī audzēkņu vecākiem. Ir maijs, un mēs sakām milzīgu paldies ikviena skolas audzēkņa vecākiem un aizbildņiem, ģimenes locekļiem un vienā mājsaimniecībā dzīvojošajiem tuvajiem, katrai mammai, katram tētim, katrai vecmāmiņai un katram vectētiņam par klāt-būtni, par pacietību un atbalstu bērniem. Liels, liels paldies! Santa Siliņa, kultūras metodiķe 29. maijā skolā notika 2021. gada izlaidums 11 skolas audzēkņiem. Pirmais izlaidums skolas vēsturē, kas notika ārā, parkā pie skolas. Skolu absolvēja 4 mūzikas un 7 mākslas nodaļas audzēkņi. 1. rindā no kreisās: Paula Trence, Alise Pētersone, Lelde Damroze, Silva Kļaviņa, Justīne Mūrniece, Evelīna Liepiņa, Daniela Eniņa. 2. rindā no kreisās: Harijs Jānis Pluģis, Pēteris Smilš-kalns, Voldemārs Teika, Artūrs Trūba.

Valsts kultūrkapitāla fonda atbalsts projektam

Valsts kultūrkapitāla fonda atbalsts projektam

Attālinātā mācību procesa laikā pedagogi izmantojuši iespējas dažādos kursos un semināros izglītoties arī paši. Visvairāk šajā mācību gadā apgūtas digitālās prasmes, tehnoloģiju pielietojums mācību procesā, apgūtas zināšanas gan foto, gan video veidošanā un apstrādē. Lai zināšanas nepaliktu teorijas līmenī, tika nolemts izveidot foto studiju kādā no skolas telpām. Priecājamies, ka K.Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas uzrakstītais projekts guva Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu. Projekta ietvaros ir iegādāts bezspoguļa digitālā foto kamera Fujifilm X-T30 par 805 EUR, kas nodrošinās augstu attēla kvalitāti. Ogres novada pašvaldības projekta līdzfinansējums 384 EUR devis iespēju telpu iekārtot ar fotostudijas fona un apgaismojuma sistēmu, kurā ietilpst komplekts ar 5 dažādiem foniem un sabīdāmu, regulējamu rāmi, kā arī apgaismojuma komplekts ar mīkstajām gaismas kastēm, lietussargiem, reflektoru, regulējamiem statīviem un 5 krāsu foniem. Lai uzņemtu nevainojamu foto vai video nepieciešamajā augstumā, stabili balstot kameru filmēšanas laikā, iegādāti arī fotoaparāta mazais un lielais statīvs; foto gaismas kaste, kas ir aprīkota ar īpaši spilgtām LED lodītēm un nodrošinās mākslas nodaļā keramikā un dažādos materiālos veidotajiem priekšmetiem vienmērīgu apgaismojumu. Gaismas kastes komplektā ietilpst vairāku krāsu foni. Video filmēšanai nopirkta fotoaparāta atmiņas karte. Pateicoties īstenotajam projektam, ir pilnveidota skolas materiāli tehniskā bāze profesionālās ievirzes izglītības programmas „Vizuāli plastiskā māksla” mācību priekšmetu „Darbs materiālā”, „Kompozīcija” un „Datorgrafika” mūsdienīgai, daudzveidīgai, efektīvai un kvalitatīvākai apguvei. Audzēkņi arī jaunajā interešu izglītības programmā „Fotostudija” varēs pilnveidot prasmes un iemaņas foto/video mākslā un īstenot idejas ar fotogrāfiju saistītos projektos. Foto aparāts un tā aprīkojums nodrošinās kvalitatīvu audzēkņu darbu sagatavošanu konkursiem un noslēguma darbu arhīvam, palīdzēs filmēt koncertus un videoierakstus attālinātajiem mūzikas konkursiem. Jaunais fotoaparāts pirmo reizi tika pielietots, gatavojot digitālās izstādes „Attālināto mirkļu satekpunkts” videoversiju, kas skolas skatlogā Lieldienu laikā līdz skolai atnākušos iepazīstināja ar audzēkņu mākslas darbiem, kas radīti attālināto mācību laikā. Izstāde iepriecināja gan Ogres, gan kaimiņu novadu ļaudis. Par tās izveidi paldies mākslas nodaļas audzēkņiem un skolotājiem – Skaidrītei Krīgerei, Inetai Frēlihai, Santai Siliņai, Sanitai Rešinskai, Andim Bičevskim un mūsu absolventam Marekam Liepam.

Mūsu audzēkņu sasniegumi

Mūsu audzēkņu sasniegumi

Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas audzēkņi guvuši panākumus konkursos! Arī Covid -19 ieropbežojumu laikā ir iespēja piedalīties konkursos, iesūtot audzēkņu gleznojumus un grafikas pa pastu un nofilmētu skaņdarbu atskaņošanu kā video pielikumus. Mākslas nodaļas skolotājas iesūtīja savu audzēkņu darbus dalībai V Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālā un vizuālā mākslas konkursā „Skani, tēvu zeme”. Skolotājas Skaidrītes Krīgeres audzēknes Silvas Kļaviņas gleznojums ieguvis 3.vietu, bet skolotājas Inetas Frēlihas audzēkne Līva Estere Ločmele lepojas ar augsto 1.vietu. Savukārt mūzikas nodaļas sitaminstrumentu spēles skolotājs Aleksandrs Pļeskačs priecājas līdz ar savu audzēkni Patriku Nikolaju Ozoliņu. Patrika spēlētais skaņdarbs tika nofilmēts un iesūtīts dalībai Ķekavas mūzikas skolas rīkotajā sitaminstrumentu spēles konkursā „Amber percussion”. Patriks saņēma atzinību par augstvērtīgu sniegumu, bet skolotājs Aleksandrs- par kvalitatīvu un atbildīgu audzēkņa sagatavošanu. Direktore Vita Ervalde ir pārliecināta, ka, lai gan šie nav darbam viegli apstākļi, tomēr strādāt var arī šādi, galvenais ir pacietīgi un regulāri treniņi gan mājās, gan kontaktstundās pie skolotāja, un rezultāti neizpaliks. Esam lepni!

Uzstāšanās Vidzemes koncertzālē „Cēsis”

Uzstāšanās Vidzemes koncertzālē „Cēsis”

16. oktobrī Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas audzēkņi uzstājās unikālajā nacionālās un reģionālās nozīmes kultūras centrā – Vidzemes koncertzālē „Cēsis”. Mācību gada sākumā Vidzemes reģiona mūzikas skolas tika aicinātas sagatavot priekšnesumus koncertam uz Lielās skatuves, no 26 Vidzemes reģiona mūzikas skolām tikai septiņas izmantoja iespēju sagatavot koncerta „Ciemos pie Alfrēda Kalniņa” programmu. Ogres novadu pārstāvēja Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas astoņi audzēkņi. Katrai skolai tika atvēlētas 15 minūtes laika, kurā atskaņot brīvas izvēlas programmu un to papildināt ar stāstījumu par savu skolu. Skolas vārdu godam pārstāvēja vijoles spēles audzēkne Terēza Elza Rone (skolotājs Rūdolfs Bahmanis), flautas spēles audzēkne Elizabete Ločmele (skolotāja Sarmīte Granta), klavierspēles audzēkne Paula Trence (skolotāja Ilva Kaulača), saksofona spēles audzēknis Daniēls Ločmelis (skolotājs Andis Bičevskis) un sitaminstrumentu spēles audzēkņi Nellija Reveliņa, Elvis Dišereits, Patriks Nikolajs Ozoliņš un Jānis Jēkabs Bērziņš ( skolotājs Aleksandrs Pļeskačs). Kopā ar audzēkņiem uz skatuves kāpa arī koncertmeistares Eva Knospiņa un Valda Garūta. Skolu ar izjustu stāstījumu un raksturojošām fotogrāfijām prezentēja skolas direktores vietniece mācību darbā mūzikas nodaļā Eva Knospiņa. Pasākumu organizēja Alrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola, kas uzņēma viesus, sākot rītu ar ekskursiju pa pilsētu. Pa Alfrēda Kalniņa dzīves vietām un takām sabraukušos jaunos mūziķus un viņu skolotājus izvadāja Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas skolotāja Benita Zvīgule, kas ļoti aizraujoši un emocionāli stāstīja par dižā komponista dzīvi. Ekskursija noslēdzās Sv. Jāņa evaņģēliski luteriskajā baznīcā, kur AKCMV skolotāja Lelde Krastiņa pastāstīja interesantus faktus par baznīcu, uz baznīcas ērģelēm atskaņoja Alfrēda Kalniņa mūziku un pat ļāva audzēkņiem pamēģināt spēlēt ērģeles. Bez madlieniešiem koncertā sevi un savu skolu pārstāvēja audzēkņi no Smiltenes mūzikas skolas, Ērgļu Mākslas un mūzikas skolas, Valmieras Mūzikas skolas Universum, Staiceles Mūzikas un mākslas skolas, Valmieras Mūzikas skolas un Sējas Mūzikas un mākslas skolas. Informāciju sagatavoja Santa Siliņa, kultūras metodiķe

Projekts “Atklāj koka dvēseli”

Projekts “Atklāj koka dvēseli”

Fantastiski siltā un saules pilnā 24. septembra pēcpusdienā Dabas un izziņas parkā pie Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas atskanēja saksofonu kvarteta izpildīts skaņdarbs, kas ievadīja divu lielu vides objektu atklāšanu! Skola piesaistīja Ogres novada pašvaldības līdzekļus papildus aktivitāšu veikšanai un radīja projektu “Atklāj koka dvēseli”, kā ietvaros tagad parkā uzstādīti amatnieka Tāļa Salas un viņa komandas veidotie objekti, puzle “Gadalaiki” pārstāv skolas mākslas, bet ksilofons- mūzikas nodaļu.