Skolas vēsture

Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skola kā patstāvīga mācību iestāde darbojas kopš 1989. gada 1. septembra, pamatojoties uz Ogres rajona Tautas deputātu padomes 24.08.1989. pieņemto lēmumu Nr. 249.

No 1996. gada 1. septembra skola nosaukta novadnieka komponista Kārļa Kažociņa vārdā, 12.06.1996. saskaņojot ar Kultūras ministrijas skolu centru.

1998. gadā skola paplašināta ar mākslas nodaļu, pārveidojot par mūzikas un mākslas skolu, pamatojoties uz Madlienas pagasta padomes 1997. gada 17. decembra lēmumu Nr.153. Sakarā ar mākslas nodaļas atvēršanu, ar 1998. gada 1. septembri skolas pilns nosaukums ir Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skola, 01.09.1998. rīkojuma Nr. 1.

07.10.2002. skolai izdota Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas iestādes reģistrācijas apliecība Nr. 1770902284., bet 2009. gadā pēc teritoriālās reformas, mainoties skolas dibinātājam, reģistrācijas apliecības Nr. 4374902284.

Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skola ir profesionālās ievirzes izglītības iestāde. Kopš 2009. gada 1. jūlija skolas dibinātājs ir Ogres novada dome. Skolas darbību nosaka Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas Nolikums, kas apstiprināts Ogres novada domes sēdē 2013. gada 18. jūlijā  (protokols Nr.11;43.§), ar grozījumiem 2017. gada 18. maijā (protokols Nr.7;25.§). Skola atrodas Madlienas pagasta pārvaldes padotībā. Skolas darbs tiek organizēts atbilstoši LR likumdošanai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Skolas adrese – „Skola”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., LV-5045.

2005. gada 8. decembrī notika skolas akreditācija, kurā tika piešķirts akreditācijas termiņš uz 6 gadiem (līdz 2012. gada 10. februārim).  2011. gadā notika skolas akreditācija bez ekspertu klātbūtnes un akreditācija tika piešķirta uz 6 gadiem (līdz 2018. gada 2. februārim). 2018. gada janvārī 5 izglītības programmas tika akreditētas uz 6 gadiem (līdz 2024. gada 1. februārim), bet 3 programmas uz 2 gadiem (līdz 2020. gada 1. februārim).

Skolā tiek īstenotas 8 profesionālās ievirzes izglītības programmas un 6 interešu izglītības programmas, kurās strādā 21 pedagogs.

Skolu apmeklē audzēkņi no 9 apkārtējiem pagastiem- Madlienas, Lauberes, Lēdmanes, Krapes, Ķeipenes, Zaubes, Taurupes, Mazozoliem un Meņģeles.

Skola regulāri piedalās valsts un starptautiskajos konkursos, izstādēs, projektos, kopj skolas tradīcijas, veido kultūrvidi Madlienā un Ogres novadā.