Mūzikas nodaļa

Mūzikas nodaļā audzēkņi apgūst:

– Klavierspēli
– Vijoles spēli
– Flautas spēli
– Saksofona spēli
– Sitaminstrumentu spēli

Pūšaminstrumentu spēle

Pūšaminstrumentu klases pirmie audzēkņi mācības uzsāka 1985. gadā pie Aivara Jansona un Dimitrija Grozova, apgūstot trompetes, flautas, klarnetes, alta, tenora, tubas un trombona spēli, vēlāk trompetes un mežraga spēli mācīja Alvars Šteinbergs, flautas spēli – skolas absolvente Elīna Karaseva un Jana Misuļina. Šobrīd skolā strādā saksafona un klarnetes spēles pedagogs Andis Bičevskis un flautas spēles pedagogs Juris Gailītis. Skolu absolvējuši 72 absolventi. Četri absolventi turpinājuši virzīties pa profesionāla mūziķa tapšanas ceļu.

Akordeona spēle

Pirmie audzēkņi mācības uzsāka un skolu beidza kā Ogres mūzikas skolas audzēkņi ilggadējā pedagoga Viktora Gaiduka vadībā. Viņa darbu turpināja Natālija Čuriļina, izaudzinot dažādu Latvijas mēroga konkursu godalgoto vietu ieguvējus. Šobrīd ar akordeona klases audzēkņiem strādā Samanta Čipinska. Akordeona klasi absolvējuši 23 audzēkņi, mūziķa profesiju apguvuši divi.

Kolektīvā muzicēšana

Audzēkņiem skolā ir iespēja muzicēt dažādu sastāvu ansambļos un dziedāt koros. Mainīgos sastāvos ir darbojušies akordeonistu, saksofonistu, flautu un vijoļnieku ansambļi. Vairāki ansambļi un kameransambļi ir piedalījušies Latvijas mūzikas skolu konkursos. Vokālo ansambli vadījušas Inga Almane, Daina Čudare un Sandra Bičevska. Skolā darbojas 1.-3. un 4.-8. klašu kori. Korus vadījušas Juta Isate un Ineta Balode. Šobrīd ar koriem strādā Iveta Mežajeva.

Stīgu instrumentu spēle

Pirmie audzēkņi Vijoļspēles klasē tika uzņemti 1995.gadā, kad darbagaitas Madlienā uzsāka Laila Miglāne. Vijoles klasē kā pedagogi strādājuši Jānis Atslēga, Viktorija Ivanova, Aija Sūna, Katrīna Eglona. Šobrīd ar audzēkņiem strādā Rūdolfs Bahmanis. Vijoles klasi absolvējuši 10 audzēkņi, mūziķa profesiju apgūst viena absolvente.

Mūzikas teorijas nodaļa

Mūzikas teorijas klasē strādājušas Daina Čudare, Gundega Upeniece, Daiga Bērziņa, Evita Bindemane (Taranda), Sandra Trasūne, Ineta Balode, Imanta Kalniņa, Aija Jansone, Sandra Bičevska. Ritmiku ir mācījusi Maruta Viduce Ševele. Šobrīd mūzikas teorijas klasē strādā Juta Isate un komponiste Vineta Līce. Otro gadu skolā audzēkņiem ir iespēja apgūt arī kompozīcijas pamatus, ir jau gūti pirmie panākumi jauno komponistu konkursos Latvijā.

Klavierspēle

Pirmie audzēkņi klavierspēli sāka apgūt 1984.gadā Ingas Almanes vadībā, kad ar Gunta Pļavnieka atbalstu Madlienā tika atvērta Ogres mūzikas skolas filiāle. Skolā klavierspēli mācījušas Rita Bogdanova, Sandra Zālīte (Bičevska), Inese Ozola-Ozoliņa, Inga Sarkane, Edīte Graudiņa, Tatjana Januševska. Šobrīd strādā četri pedagogi – Vita Ervalde, Sarmīte Paegle, Ilva Kaulača, Valda Garūta. Klavieru klasi absolvējuši 74 audzēkņi, tālākizglītību profesionālās mūzikas mācību iestādēs turpinājuši 5 audzēkņi.