Dzīve taču turpinās!

Gads, kas mainījis mūsu ikdienu un paradumus, kas tik daudzos jautā-jumos mūs mīcījis, pārveidojis un licis mums pielāgoties, tomēr nav mainījis būtisko – vajadzību pēc saskarsmes ar cilvēkiem, sarunām un viedokļu apmaiņas, vajadzību pēc sava darba novērtējuma, vajadzību pēc pozitīva apliecinājuma turpināt un nepadoties.

Situācijā, kad mācību darbs turpinās, nemainās jau vajadzība pēc gan-darījuma par paveikto. Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolā gads, lai arī aizritējis, katram esot pie sava ekrāna, ir nesis arī uzvaras vietējos un starptautiskos konkursos! Esam lepni par savu audzēkņu, pedagogu un noteikti arī audzēkņu vecāku paveikto!

Joprojām priecājamies par I pusgadā sasniegto – par atzinību Patrikam Nikolajam Ozoliņam un skolotājam Aleksandram Pļeskačam sitaminstru-mentālistu spēles audzēkņu konkursā „Amber percussion”, par 10 audzēkņiem – Kristīni Malli Bērziņu, Bruno Bombānu, Leldi Damrozi, Denīzi Noru Dzeni, Montu Graudiņu, Silvu Kļaviņu, Līvu Esteri Ločmeli, Justīni Mūrnieci, Santu Sedoju un Loretu Veinbergu –, kuru darbi mākslā tika aizsūtīti uz V Latgales un Sēlijas mazpilsētu un lau-ku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkursu „Skani, tēvu zeme”. Konkursā mūsu meiteņu padarītais tika augstu novērtēts – S. Kļaviņas (skolotāja S. Krīgere) glezno-jums ieguva 3. vietu un L. E. Ločmeles (I. Frēliha) darbs – 1. vietu.

Savukārt II mācību pusgadā skolas vārdam lika skanēt Aleksandra Lepse un viņas skolotāja Eva Knospiņa. Aleksandra piedalījās 1. Starptautiskajā Marka Rotko Mūsdienu mūzikas jauno izpildītāju konkursā jaunajiem mūziķiem, kas norisinājās Daugavpilī no 26. līdz 27. martam, un ieguva 3. vietu.

Savukārt aprīlī un maijā notikušajā jaunrades konkursā „Skaņuraksti Ādažos 2021” piedalījās divi skolotājas Vinetas Līces audzēkņi – Terēza Elza Rone un Daniēls Ločmelis, un katrs ieguva augsto 2. vietu.

Uz starptautisko konkursu „Raga-na” Lietuvā (Varēnas Jadvigas Čurļonites Mākslu skola) skolotāja Sanita Rešinska nosūtīja L. Damrozes un J. Mūrnieces darbus par attiecīgo tēmu. Paldies arī skolotājam A. Bičevskim par konkursantu video filmēšanu, kā arī par mākslas nodaļas audzēkņu attālināto mācību laikā tapušo darbu apstrādi un digitālās izstādes „Attālināto mirkļu satekpunkts” izveidi, ko varēja vērot skolas ieejas skatlogā Lieldienu brīvdienās.

Skolu šogad beigs 11 absolventi, esam lepni par viņu paveikto, par lieliskajiem, rūpīgi izstrādātajiem un pārdomātajiem noslēguma darbiem mākslā, par iemācītajiem apjomīgajiem skaņdarbiem mūzikā.

Jā, citādāks gads un reizē – nemaz ne citādāks. Skolas tradīcija ir maijā rīkot Ģimenes dienu, kad sumināti konkursanti un paldies tiek teikts arī audzēkņu vecākiem. Ir maijs, un mēs sakām milzīgu paldies ikviena skolas audzēkņa vecākiem un aizbildņiem, ģimenes locekļiem un vienā mājsaimniecībā dzīvojošajiem tuvajiem, katrai mammai, katram tētim, katrai vecmāmiņai un katram vectētiņam par klāt-būtni, par pacietību un atbalstu bērniem. Liels, liels paldies!

Santa Siliņa, kultūras metodiķe

29. maijā skolā notika 2021. gada izlaidums 11 skolas audzēkņiem. Pirmais izlaidums skolas vēsturē, kas notika ārā, parkā pie skolas. Skolu absolvēja 4 mūzikas un 7 mākslas nodaļas audzēkņi.

1. rindā no kreisās: Paula Trence, Alise Pētersone, Lelde Damroze, Silva Kļaviņa, Justīne Mūrniece, Evelīna Liepiņa, Daniela Eniņa.

2. rindā no kreisās: Harijs Jānis Pluģis, Pēteris Smilš-kalns, Voldemārs Teika, Artūrs Trūba.