|

Atbalstīts projekts tehniskā aprīkojuma iegādei

Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolā īstenots vēl viens projekts. Valsts kultūrkapitāla fonda rīkotā projektu konkursa mērķprogrammas „Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” ietvaros atbalstīts Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas projekts „Mācību priekšmeta „Datorgrafika” tehniskā aprīkojuma iegāde”. Skolai iegādāti divi jauni sistēmbloki un trīs jauni monitori par kopējo summu 1091,00 EUR.

Skolā mākslas nodaļa darbojās jau 16 gadus. Nepieciešamību pēc jaunas datortehnikas izjutām jau sen, jo datoru skaits ir nepietiekams un tehniski novecojis. Līdz 2015. gadam „Datorgrafiku” mākslas nodaļā iekļāvām mācību priekšmeta „Kompozīcija” programmā. Kopš saņemta jauna profesionālās ievirzes izglītības 6gadīgās programmas „Vizuāli plastiskā māksla” licence, situācija ir mainījusies, jo „Datorgrafika” mācību plānā bija jāiekļauj kā atsevišķs mācību priekšmets.

Iegādātā datortehnika nodrošinās Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolā profesionālās ievirzes izglītības programmas „Vizuāli plastiskā māksla” mācību priekšmeta “Datorgrafika” apguvi, pilnveidos interešu izglītības iespējas datorgrafikā, izmantojot datortehnikas iespējas, uzlabos mācību procesa kvalitāti arī citos “Vizuāli plastiskās mākslas” mācību priekšmetos un sniegs iespēju audzēkņiem izstrādāt skolas beigšanas noslēguma darbus, sagatavoties iestājeksāmeniem mākslas vidusskolās, ar datorgrafikas darbiem piedalīties vizuālās mākslas konkursos gan Latvijā, gan ārvalstīs