Skolas darbības mērķi un uzdevumi

Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas mērķi, pamatvirzieni un pamatuzdevumi ir noteikti skolas NOLIKUMĀ un skolas attīstības plānā.

Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu.

Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība.

Skolas pamatuzdevumi:

 1. nodrošināt iespēju iegūt profesionālās ievirzes izglītības pamatzināšanas, iemaņas;
 2. sagatavot izglītojamos mūzikas vai mākslas profesionālās vidējās izglītības programmu apguvei;
 3. veicināt profesionālās ievirzes izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izveidi;
 4. racionāli izmantot izglītībai piešķirtos finanšu līdzekļus.

    Skolas uzdevumi ir:

 • Nodrošināt visiem izglītojamajiem iespēju kvalitatīvi iegūt profesionālās ievirzes izglītības pamatzināšanas un prasmes mūzikā un mākslā;
 • Sagatavot izglītojamos mūzikas un mākslas profesionālās vidējās izglītības programmas apguvei;
 • Racionāli izmantot skolas darbībai atvēlētos finanšu resursus;
 • Sekmēt izglītojamo veidošanos par garīgi un emocionāli attīstītu, brīvu, atbildīgu un radošu personību;
 • Sadarboties ar izglītojamo vecākiem (aizbildņiem) ar mērķi nodrošināt pozitīvu un kvalitatīvu izglītojošu darbu skolā, veidojot kvalitatīvu informācijas apmaiņu starp skolu un vecākiem;
 • Sadarboties ar citām iestādēm reģionā, Latvijā, kā arī ārpus mūsu valsts robežām;
 • Gatavot izglītojamos dažādiem reģionālajiem, valsts un starptautiskajiem konkursiem un festivāliem.