2018. gada pavasarī ar prieku saņēmām ziņu, ka Valsts kultūrkapitāla fonds atbalstījis divus Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolas uzrakstītos projektus: „Baritona saksofona iegāde Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolā” un „Datorprogrammu iegāde mācību priekšmeta „Datorgrafika” īstenošanā”.

Skolai jau bija iegādāti soprāna, alta un tenora saksofoni, taču pilnvērtīgam kvarteta skanējumam iztrūka baritona saksofons. Pateicoties VKKF piešķirtajiem 2000 EUR, ir iegādāts jauns baritona saksofons MTP B220. Skolā kolektīvās muzicēšanas mācību priekšmetos tiek komplektēti dažādi mūzikas instrumentu sastāvi, un baritona saksofons sniegs iespēju muzicēt saksofonistu kvartetam, kā arī veikt basa funkcijas un variēt citu instrumentu kameransambļu sastāvus, radot jaunas iespējas kolektīvajā muzicēšanā, nodrošinot kvalitatīvāku mācību procesu skolā un iegūstot audzēkņiem pieredzi, piedaloties koncertos, konkursos un festivālos.

Līdz šim mācību priekšmetā „Datorgrafika” skolēni savas pirmās zināšanas datorgrafikas pamatos apguva bezmaksas programmās Microsoft Molberts, GIMP2 un Inkscape. Datorgrafikā izšķir divus datorgrafikas pamatveidus: rastragrafiku un vektorgrafiku. Tās paredzētas noteiktu attēlu apstrādes funkciju veikšanai. Rastrgrafika ir piemērota tādu darbu veikšanai kā izsmalcinātu jeb „māksliniecisku” attēlu veidošanai, fotogrāfiju apstrādei, attēlu sagatavošanai ievietošanai tīmekļa lappusēs. Vektorgrafika ir pielāgota zīmēšanai, piemēram, logotipu un dažādu shēmu veidošanai, taču to nevar lietot attēlu apstrādei. Profesionālā darbā parasti lieto datorgrafikas programmas: rastragrafikā Adobe PhotoShop, vektorgrafikā Adobe Illustrator. Ar 1. septembri mākslas nodaļā mācību priekšmetā „Datorgrafika” seši datori tiks aprīkoti ar jaunām licencētām programmām – trīs ar datorprogrammu Adobe PhotoShop un trīs ar datorprogrammu Adobe Illustrator par kopējo summu 930 EUR, kas mākslas nodaļas audzēkņiem nodrošinās kvalitatīvu mācību procesu mācību priekšmetā „Datorgrafika”, sekmējot audzēkņu datorgrafikas pamatu praktisku apguvi, iepazīstot datorgrafikas pielietojamības daudzveidību un tās aktualitāti mūsdienās, attīstot spējas orientēties dažādos datorgrafikas dizaina stilos un paņēmienos, nodrošinot iespēju sekmīgai audzēkņu sagatavošanai un dalībai konkursos Latvijā un ārzemēs, veicinot audzēkņu konkurētspēju, turpinot tālākizglītību profesionālajās mākslas programmās vidējās izglītības iestādēs.


K.Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skola piedalās unikālā un interesantā projektā, kas saistīts ar Latvijas valsts simtgadi, Dziesmu svētkiem un Mežaparka Lielās estrādes celtniecību.

K.Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skola janvāra beigās saņēma Latvijas Nacionālā kultūras centra aicinājumu piedalīties Latvijas valsts simtgadei veltītā projektā – skolas vārda iemūžināšanu interaktīvā objektā: “Šis ir Latvijas valsts simtgades gads ar vienu no nozīmīgākajiem svinībupasākumiem vasarā – XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem. Šobrīd aktīvi norit Mežaparka Lielās estrādes celtniecības darbi un Latvijas Nacionālais kultūras centrs ir viens no sadarbības partneriem šajā procesā. Tāpēc aicinām piedalīties unikālā un interesantā projektā, kurā jūsu mācību iestādes vārds tiks iemūžināts interaktīvā objektā, jo no visām Latvijas skolām tikai nedaudzām, t.sk. jūsu mācību iestādei, ir tas gods nest kāda Latvijas komponista vai mecenāta vārdu.”

K.Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolas direktore Vita Ervalde informē, ka skola labprāt pieņēmusi šo izaicinājumu un piedalās projektā. “Mūsu uzdevums bija izvēlēties vienu no tautasdziesmām, kas izskanējušas kādā no Vispārējiem latviešu Dziesmu un deju svētkiem, to pierakstīt rokrakstā uz A4 lapas, pierakstīt arī vārdus, kā arī uzrakstīt novēlējumu un nelielu ilustrāciju Latvijai simtgadē,” saka V.Ervalde.

Pie uzdevuma ķērušies skolas audzēkņi Marks Kiseļovs, Samanta Ozola, Arita Semjonova, Selva Ervalde, Anna un Marija Uļjanes, Ance Millere un Edgars Mežajevs, kuri izvēlējās ilustrēt tautasdziesmu “Ozolīti, zemzarīti”, svētkos Latvijai veltot šādu vēlējumu: “Lai Latvija ir stipra, turpina augt un zaļot kā Latvijas pagastu ozolu birzs Madlienā.”


Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolā īstenots vēl viens projekts. Valsts kultūrkapitāla fonda rīkotā projektu konkursa mērķprogrammas „Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” ietvaros atbalstīts Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas projekts „Mācību priekšmeta „Datorgrafika” tehniskā aprīkojuma iegāde”. Skolai iegādāti divi jauni sistēmbloki un trīs jauni monitori par kopējo summu 1091,00 EUR.

Skolā mākslas nodaļa darbojās jau 16 gadus. Nepieciešamību pēc jaunas datortehnikas izjutām jau sen, jo datoru skaits ir nepietiekams un tehniski novecojis. Līdz 2015. gadam „Datorgrafiku” mākslas nodaļā iekļāvām mācību priekšmeta „Kompozīcija” programmā. Kopš saņemta jauna profesionālās ievirzes izglītības 6gadīgās programmas „Vizuāli plastiskā māksla” licence, situācija ir mainījusies, jo „Datorgrafika” mācību plānā bija jāiekļauj kā atsevišķs mācību priekšmets.

Iegādātā datortehnika nodrošinās Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolā profesionālās ievirzes izglītības programmas „Vizuāli plastiskā māksla” mācību priekšmeta “Datorgrafika” apguvi, pilnveidos interešu izglītības iespējas datorgrafikā, izmantojot datortehnikas iespējas, uzlabos mācību procesa kvalitāti arī citos “Vizuāli plastiskās mākslas” mācību priekšmetos un sniegs iespēju audzēkņiem izstrādāt skolas beigšanas noslēguma darbus, sagatavoties iestājeksāmeniem mākslas vidusskolās, ar datorgrafikas darbiem piedalīties vizuālās mākslas konkursos gan Latvijā, gan ārvalstīs