kalendārs
Pasākumos var notikt fotogrāfēšana vai filmēšana, fotogrāfijas var tikt izmantotas izglītības iestādes publicitātes pasākumiem.

visi pasākumi
audzēkņu uzņemšana
mūzikas nodaļa
mākslas nodaļa
konkursi
novadnieki

2010.gads mūsu skolā ir iedalāms trīs posmos. 2009./2010. mācību gada 2. semestris, vasara un 2010./2011. mācību gada 1.semestris.

Pirmais posms skolas mācību procesā ienesa lielāku stabilitāti, jo ar februāra mēnesi varējām atsākt īstenot pilnu mācību programmu. Skolas 20 gadu jubilejas ietvaros audzēkņi piedalījās koncertos un izstādēs, kuras rīkojām 7 apkārtējās skolās, no kurām pie mums brauc mācīties audzēkņi. Neizpalika arī mākslas nodaļas dalība Valsts konkursā.

Vasara pagāja veicot remontdarbus skolas telpās. Pateicoties Ogres novada pašvaldības piešķirtajai naudas summai Ls 4894, skolas gaitenim nomainīta grīda, veikts kosmētiskais remonts kāpņutelpās un vestibilā, kā arī 2 klašu telpās.

Prieks bija par to, ka 1.septembri skolā uzsāka 38 jauni audzēkņi. Liels bija izaicinājums un gandarījums par paveikto, rīkojot skolā Latvijas mūzikas skolu audzēkņu akordeonu ansambļu un kameransambļu konkursu. Konkursā veicās arī pašmāju abiem kolektīviem, iegūstot 2. vietu.

Ir rīkoti vairāki koncerti un izstādes skolā. Esam piedalījušies vairākos Latvijas mākslas konkursos un izstādēs, suminājuši šī gada labākos skolotājus Skaidrīti Krīgeri un Dimitriju Grozovu. Kopumā 2010. gadu var vērtēt kā veiksmīgu, jo viss iecerētais ir sasniegts. Atliek īstenot 2011. gadā ieplānoto. Panākumiem, pienākumiem, iznākumiem un ienākumiem bagātu Jauno gadu!

Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas direktore Vita Ervalde


Karstā vasara un līdz ar to arī vasaras brīvdienas ir jau pagājušas. Par to liecina sārtās pīlādžogas, krāšņie rudens ziedi un rudenīgās lietus lāses. Uzsākot jauno 21. mācību gadu Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolā, arī mēs skolotāji, audzēkņi un vecāki 1. septembra pēcpusdienā atkal pulcējāmies visi kopā. Šī patiešām bija īsta svētku diena. Skolā no jauna mācības uzsāka 36 audzēkņi: 18 mūzikas nodaļā un 18 mākslas nodaļā no Madlienas, Ķeipenes, Meņģeles, Taurupes, Mazozoliem, Krapes un Lēdmanes pagastiem. Tas liecina par to, ka mūzikas un mākslas skola šajā novadā patiešām ir vajadzīga. Skolā pavisam kopā mācīsies 117 audzēkņi profesionālās ievirzes izglītības programmās: 61 mūzikas nodaļā un 56 mākslas nodaļā. Ar audzēkņiem strādās tie paši 16 skolotāji un 4 tehniskie darbinieki.

Man ir prieks, ka šogad audzēkņus jaunā korpusa 2. stāvā varam sagaidīt izremontētās telpās. Te jāsaka liels paldies Ogres novada pašvaldībai par piešķirtajiem līdzekļiem, kā arī mākslas nodaļas skolotājiem, īpaši Edītei Lasei un Andim Bičevskim un meistariem Guntaram Vilnītim un Leonam Meinardam par krāsainajām „mājokļa pārvērtībām” skolas telpās.

Atšķirībā no iepriekšējā mācību gada, jau ar 1. septembri mācības varam uzsākt pēc pilnas mācību programmas. Kultūras ministrijas nepietiekošo finansējumu šobrīd aizpildām ar pašvaldības un vecāku līdzfinansējumu. Mūzikas nodaļā papildus mūzikas teorijas un instrumenta spēles stundām bērni varēs nodarboties ar kolektīvo muzicēšanu, bet mākslas nodaļā bez gleznošanas, zīmēšanas, kompozīcijas, veidošanas, mūzikas valodas pamatiem bērni apgūs darbu dažādos materiālos un šogad paplašināts arī piedāvātais tehniku klāsts.

Svētku reizē bijām sagādājuši muzikālu pārsteigumu. Šis instruments vēl nekad nebija skanējis mūsu skolā un varbūt daudzi to pirmo reizi dzirdēja kā soloinstrumentu. Mums muzicēja arfiste Dagnija Zilgalve. Šis maigais un reizē zāli piepildošais stīgu skanējums lika sajūsmināties par sarežģīto, taču burvīgo arfas spēli.

1. septembrī mēs sveicām audzēkņus, sākot ar 2. klasi, ar Atzinības rakstu par nopelniem iepriekšējā mācību gadā – par labām un teicamām sekmēm mācībās un radošo darbību un izteicām pateicību šo audzēkņu vecākiem. Par pavasara pusē un vasaras zaļajā praksē padarīto pastāstīja direktora vietniece mākslas nodaļā Inta Putniņa Cīrule, bet ar jaunumiem mūzikas nodaļā iepazīstināja direktora vietniece Sarmīte Paegle. Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs Atslēdziņš sveica audzēkņus un skolotājus, novēlot izturību un radošu garu.

Nesen uzzinājām, ka mūsu skolas šī gada absolvente Sanda Eglīte iestājusies Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolā un turpinās apgūt klavierspēli, bet savukārt mūsu absolvente Zane Jankuna pēc minētās skolas beigšanas iestājusies Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijā Vokālajā nodaļā. Ir patiess prieks, ka skola turpina sagatavot gan mūzikas un mākslas mīļotājus, gan profesionāļus, dodot ieguldījumu Latvijas kultūras dzīvē.

Skolotājai Intai Putniņai Cīrulei radās brīnišķīga ideja mūsu skolai vajag savu himnu. Ja radusies ideja, tad atrodas arī dziesma, kuras teksts ir tik atbilstošs mūsu skolai – tā ir Ulda Marhilēviča dziesma ar Guntara Rača vārdiem „Tikai tā”. Un, ja ir dziesma, tad radās arī Madlienas raibais koris. Raibais tādēļ, ka kopā dziedāja Madlienas pārvaldes vadītājs, mūziķi un mākslinieki, skolotāji, vecāki un audzēkņi. Lai arī šajā mācību gadā mūsu visu kopīgais darbs saskan tikpat pārliecinoši kā vienojošā kopdziesma!

Vita Ervalde