2011.gada pavasaris Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas dzīvē norit piedaloties konkursos un aktīvā koncertdarbībā.

Jau janvārī flautas klases audzēknes Kitija Balode un Gerda Sedoja (viņu skolotājs Juris Gailītis, koncertmeistare Ilva Kaulača), kā arī saksofona klases audzēkņi Henrijs Augšpuls un Rihards Ozoliņš (viņu skolotājs Andis Bičevskis, koncertmeistare Sarmīte Paegle) piedalījās XVI Latvijas mūzikas skolu Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursā Rīgā. Katrai instrumentu grupai konkursā bija jāatskaņo obligātais – igauņu komponista skaņdarbs un viens vai vairāki skaņdarbi pēc izvēles. Taču jau februārī 6. saksofona klases audzēknis Rihards Ozoliņš (skolotājs Andis Bičevskis, koncertmeistare Sarmīte Paegle) jau ar citu programmu startēja VII Starptautiskajā jauno saksofonistu konkursā “SAXOPHONIA 2011” Rīgā. Rihardam bija jāuzstājas uz Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijas lielās skatuves. Gan aiz cieņas pret šo skatuvi, gan aiz atbildības, pārstāvot skolu, Riharda sniegums patiešām bija lielisks. Jānovēl, lai tā nākotnē būtu arī Riharda mācību iestādes skatuve.

Martā sarosījās mūsu jaunāko klašu audzēkņi. Pēc diezgan ilgstoša slimošanas perioda, 5.martā 1.-3.klašu koris skolotājas – diriģentes Jutas Isates vadībā (koncertmeistare Vita Ervalde) piedalījās II Latvijas profesionālās ievirzes skolu koru un vokālo ansambļu konkursā „Lai skan!”. Lai gan mūsu skolā nav kora klase ar individuālām vokālajām nodarbībām, koris darbojas jau otro gadu vienu stundu nedēļā. Korī dzied audzēkņi no vairākiem apkārtējiem pagastiem. Sarodoties uz izbraukšanas vietu Madlienā, daudzi stāstīja par neparasto dabas parādību – sniega bumbām, kuras vēlis stiprais vējš. Lielākā dziedātāju daļa ir pirmklasnieki, tomēr koris atskaņoja 3 divbalsīgas dziesmas. Konkurss notikā Rīgā, Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijā. Bijām ļoti apmierināti ar konkursa organizāciju. Lai gan akadēmijā atradās ap tūkstotis bērnu, to gandrīz nevarēja manīt, jo katram korim atrašānās akadēmijā tika precīzi saplānota, atlika tikai ievērot šo grafiku. Vispirms pusdienas kafejnīcā „Pusbalss”, mēģinājums Ērģeļu zālē, sagatavošanās konkursam, atelpa pirms konkursa „klusajā telpā”, un visbeidzot pats atbildīgākais brīdis – uzstāšanās konkursā Mūzikas akadēmijas profesoru un pasniedzēju priekšā. Bērni centās, cik varēja, taču lielais satraukums neļāva dziedāt tik brīvi un atraisīti kā parasti. Pēc konkursa devāmies pāri ielai uz Dabas muzeju, kur iepazināmies ar ekspozīciju par Baltijas jūru. Tajā uzzinājām daudz ko jaunu par jūru, smiltīm, dzīvniekiem, putniem, zivīm un augiem. Bērniem patika ar magnētu palīdzību veidot savu smilšu taciņu, ar vēju – smilšu kāpu, mikroskopā pētīt smilšu satāvu, akmentiņus, gliemežvākus, noskatīties multiplikācijas filmu par lasi. Pēc šīs relaksācijas atgriezāmies Mūzikas akadēmijā un noklausījāmies katras konkursa grupas uzvarētāju „cīņu” par Grand Prix balvu iespēju piedalīties koru konkursā Spānijā. Domāju, ka mūsu bērniem tā bija milzīga pieredze, ne tikai pašiem uzstāties, bet dzirdēt labākos Latvijas mūzikas skolu korus, sajust konkursa spriedzi un priecāties līdzi konkursa uzvarētājiem – Valmieras mūzikas skolas korim. Mūsu koris saņēma pateicību par piedalīšanos konkursā un, kā teica žūrijas komisijas pārstāvis Arvīds Platpers – es apbrīnoju tos skolotājus, kas tiek galā ar mūsdienu bērniem, kā arī sevišķi liels paldies par to, ka koros dzied arī zēni. Savukārt es gribu pateikties audzēkņu vecākiem Ivetai Mežajevai, Antrai Bogdanovai un Andim Bičevskim, kas palīdzēja sapost un pieskatīt mazos dziedātājus. Paldies arī autobusa šoferītim Ojāram Bērziņam par nozudēto mantu atrašanu.

Kā jau rakstīja žurnālists Andris Upenieks „Ogres Vēstīs”, īpašs notikums mūsu skolas dzīvē ir 5. akordeona klases audzēkņu Lauras Zelčānes un Ērika Račika (viņu skolotāja Natālija Čuriļina) 18.martā iegūtā 1.vieta un saņemtais kauss XI Starptautiskajā akordeonistu ansambļu konkursā Limbažos. Konkursā piedalījās akordeonistu ansambļi no Latvijas, Moldovas, Vācijas, Lietuvas. Arī žūrija bija starptautiska – no Igaunijas, Krievijas un Latvijas. Mūsu audzēkņi izlozēja pēdējo uzstāšanās kārtas numuru, kas nelikās iepriecinoši. Konkursos grūti startēt pašam pirmajam un pēdējam. Taču mūsu audzēkņi godam izturēja šo gaidīšanas spriedzi, nospēlēja programmu muzikāli, tehniski un ar slavējamu ansamblisku izjūtu. Jau aplausi liecināja, ka ne es vienīgā atbalstu savējos. Skolotāja Natālija Čuriļina bērnos ieguldījusi milzīgu darbu, lai nevis pa vienam, bet abi kopā saspēlētu kā viens. Dalībnieki no Vācijas demonstrēja baltu perlamutra akordeonu, akordeonu ar melnu klaviatūru – zilām, melnām un sarkanām svītrām. Izrādās, ka konkursā būtiskāka par instrumenta kvalitāti ir muzikālā un tehniskā varēšana. Bijām ļoti priecīgi, ka Grand Prix balvu – lielo kausu saņēma mūsu draugi no Kelmes, kas spēlēja Kelmes un Šauļu mūzikas skolu apvienotajā ansamblī.

Vēl neesam beiguši priecāties par uzvaru Limbažos, kad jau 30. un 31.martā skolotāja Natālija Čuriļina ar 3. akordeona klases audzēkni Ernestu Valtu Circeni piedalījās Starptautiskajā jauno akordeonistu konkursā „KAUNAS SONORUM” Kauņā, Lietuvā.

Šo gadu uzsākām ar devīzi: galvenais – piedalīties, nepalikt mājās. Gluži tāpat kā anekdotē par loterijas biļeti, lai vinnētu, loterijas biļete vispirms jānopērk. Lai uzvarētu, konkursā ir jāpiedalās. Arī nākošie divi mēneši būs konkursiem bagāti. Atliek novēlē godam turēties arī turpmāk.

Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas direktore Vita Ervalde


2010.gads mūsu skolā ir iedalāms trīs posmos. 2009./2010. mācību gada 2. semestris, vasara un 2010./2011. mācību gada 1.semestris.

Pirmais posms skolas mācību procesā ienesa lielāku stabilitāti, jo ar februāra mēnesi varējām atsākt īstenot pilnu mācību programmu. Skolas 20 gadu jubilejas ietvaros audzēkņi piedalījās koncertos un izstādēs, kuras rīkojām 7 apkārtējās skolās, no kurām pie mums brauc mācīties audzēkņi. Neizpalika arī mākslas nodaļas dalība Valsts konkursā.

Vasara pagāja veicot remontdarbus skolas telpās. Pateicoties Ogres novada pašvaldības piešķirtajai naudas summai Ls 4894, skolas gaitenim nomainīta grīda, veikts kosmētiskais remonts kāpņutelpās un vestibilā, kā arī 2 klašu telpās.

Prieks bija par to, ka 1.septembri skolā uzsāka 38 jauni audzēkņi. Liels bija izaicinājums un gandarījums par paveikto, rīkojot skolā Latvijas mūzikas skolu audzēkņu akordeonu ansambļu un kameransambļu konkursu. Konkursā veicās arī pašmāju abiem kolektīviem, iegūstot 2. vietu.

Ir rīkoti vairāki koncerti un izstādes skolā. Esam piedalījušies vairākos Latvijas mākslas konkursos un izstādēs, suminājuši šī gada labākos skolotājus Skaidrīti Krīgeri un Dimitriju Grozovu. Kopumā 2010. gadu var vērtēt kā veiksmīgu, jo viss iecerētais ir sasniegts. Atliek īstenot 2011. gadā ieplānoto. Panākumiem, pienākumiem, iznākumiem un ienākumiem bagātu Jauno gadu!

Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas direktore Vita Ervalde


Karstā vasara un līdz ar to arī vasaras brīvdienas ir jau pagājušas. Par to liecina sārtās pīlādžogas, krāšņie rudens ziedi un rudenīgās lietus lāses. Uzsākot jauno 21. mācību gadu Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolā, arī mēs skolotāji, audzēkņi un vecāki 1. septembra pēcpusdienā atkal pulcējāmies visi kopā. Šī patiešām bija īsta svētku diena. Skolā no jauna mācības uzsāka 36 audzēkņi: 18 mūzikas nodaļā un 18 mākslas nodaļā no Madlienas, Ķeipenes, Meņģeles, Taurupes, Mazozoliem, Krapes un Lēdmanes pagastiem. Tas liecina par to, ka mūzikas un mākslas skola šajā novadā patiešām ir vajadzīga. Skolā pavisam kopā mācīsies 117 audzēkņi profesionālās ievirzes izglītības programmās: 61 mūzikas nodaļā un 56 mākslas nodaļā. Ar audzēkņiem strādās tie paši 16 skolotāji un 4 tehniskie darbinieki.

Man ir prieks, ka šogad audzēkņus jaunā korpusa 2. stāvā varam sagaidīt izremontētās telpās. Te jāsaka liels paldies Ogres novada pašvaldībai par piešķirtajiem līdzekļiem, kā arī mākslas nodaļas skolotājiem, īpaši Edītei Lasei un Andim Bičevskim un meistariem Guntaram Vilnītim un Leonam Meinardam par krāsainajām „mājokļa pārvērtībām” skolas telpās.

Atšķirībā no iepriekšējā mācību gada, jau ar 1. septembri mācības varam uzsākt pēc pilnas mācību programmas. Kultūras ministrijas nepietiekošo finansējumu šobrīd aizpildām ar pašvaldības un vecāku līdzfinansējumu. Mūzikas nodaļā papildus mūzikas teorijas un instrumenta spēles stundām bērni varēs nodarboties ar kolektīvo muzicēšanu, bet mākslas nodaļā bez gleznošanas, zīmēšanas, kompozīcijas, veidošanas, mūzikas valodas pamatiem bērni apgūs darbu dažādos materiālos un šogad paplašināts arī piedāvātais tehniku klāsts.

Svētku reizē bijām sagādājuši muzikālu pārsteigumu. Šis instruments vēl nekad nebija skanējis mūsu skolā un varbūt daudzi to pirmo reizi dzirdēja kā soloinstrumentu. Mums muzicēja arfiste Dagnija Zilgalve. Šis maigais un reizē zāli piepildošais stīgu skanējums lika sajūsmināties par sarežģīto, taču burvīgo arfas spēli.

1. septembrī mēs sveicām audzēkņus, sākot ar 2. klasi, ar Atzinības rakstu par nopelniem iepriekšējā mācību gadā – par labām un teicamām sekmēm mācībās un radošo darbību un izteicām pateicību šo audzēkņu vecākiem. Par pavasara pusē un vasaras zaļajā praksē padarīto pastāstīja direktora vietniece mākslas nodaļā Inta Putniņa Cīrule, bet ar jaunumiem mūzikas nodaļā iepazīstināja direktora vietniece Sarmīte Paegle. Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs Atslēdziņš sveica audzēkņus un skolotājus, novēlot izturību un radošu garu.

Nesen uzzinājām, ka mūsu skolas šī gada absolvente Sanda Eglīte iestājusies Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolā un turpinās apgūt klavierspēli, bet savukārt mūsu absolvente Zane Jankuna pēc minētās skolas beigšanas iestājusies Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijā Vokālajā nodaļā. Ir patiess prieks, ka skola turpina sagatavot gan mūzikas un mākslas mīļotājus, gan profesionāļus, dodot ieguldījumu Latvijas kultūras dzīvē.

Skolotājai Intai Putniņai Cīrulei radās brīnišķīga ideja mūsu skolai vajag savu himnu. Ja radusies ideja, tad atrodas arī dziesma, kuras teksts ir tik atbilstošs mūsu skolai – tā ir Ulda Marhilēviča dziesma ar Guntara Rača vārdiem „Tikai tā”. Un, ja ir dziesma, tad radās arī Madlienas raibais koris. Raibais tādēļ, ka kopā dziedāja Madlienas pārvaldes vadītājs, mūziķi un mākslinieki, skolotāji, vecāki un audzēkņi. Lai arī šajā mācību gadā mūsu visu kopīgais darbs saskan tikpat pārliecinoši kā vienojošā kopdziesma!

Vita Ervalde