Kad ceriņi zied un taureņi lido – ir klāt jaukais izlaiduma laiks! Viens no skaistākajiem notikumiem jaunu cilvēku dzīvē. Šie svētki ir kā pietura, kurā apstājies absolvents padomā par to, cik garš ceļa posms jau veikts un par to, cik daudz iespēju vēl ir priekšā. Saules apmīļotā 21. maija sestdienā savas jaunības durvis plaši vēra vaļā Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas absolventi.

Ar prieka asarām acīs un skumjām par šķiršanos, ar gandarījuma sajūtu par paveikto, pedagogi pēdējo reizi tikās ar saviem audzēkņiem, kas tagad jau stāv uz savas dzīves jaunā posma sliekšņa.

“Ej, nešaubies, ceļš labi sācies, No Tevis dzīve prasīs daudz. Ej, mūžu dzīvo, mūžu mācies, Un visu mūžu audz.’’

Ar prieku vēlos pavēstīt, ka šogad mūzikas un mākslas skolu absolvēja 12 audzēkņi: mūzikas nodaļā – “Taustiņinstrumentspēlē- klavierspēle ”– Jogita Baltmane, Beāte Blauberga, Ance Ikauniece, Ruvīms Kiseļovs, Sonora Sproģe ; akordeona spēlē – Paula Stauža ; “Pūšaminstrumenspēlē – fl autas spēle ” –Ance Škutāne un saksofona spēlē – Kristers Sams. Mākslas nodaļā: Monta Antonoviča, Elīza Rasma Bičevska, Kristers Kristjansons un Monta Meikališa.

Mūzikas un mākslas skola ar Pateicības rakstiem apsveica absolventu vecākus – par gādību un rūpēm, ko devāt saviem bērniem skolas gaitās, par labām un teicamām sekmēm un par aktīvu dalību skolas un ārpusskolas pasākumos : Beātes Blaubergas vecākiem, Jogitas Baltmanes vecākiem, Ances Ikaunieces vecākiem, Montas Meikališas vecākiem , Montas Antonovičas vecākiem un Elīzas Rasmas Bičevskas vecākiem.

Novēlējums absolventiem- Nekad nepalikt pieticības malā, vienmēr censties izvirzīt aizvien jaunus mērķus un tos arī sasniegt!

Kultūras metodiķe Ilva Kaulača


Izlaidums 2014 (30.05.2014)

30. maijā skolā svinīgi sagaidījām 5 pagastu – Madlienas, Ķeipenes, Taurupes, Mazozolu un Lēdmanes bērnus, Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas 25. izlaiduma 12 absolventus un skolotājus, kuri visus šos gadus palīdzējuši apgūt izvēlētā mūzikas instrumenta spēli un konsultējuši mākslas noslēguma darba izveides procesā – flautas spēles skolotāju Juris Gailīti ar audzēkni Kitiju Balodi, akordeona spēles skolotāju Natāliju Čuriļinu ar Ernestu Valtu Circeni, klavierspēles skolotāju Valdu Garūtu ar Jāni Zeļģi, saksofona spēles skolotāju Andi Bičevski ar Henriju Augšpulu mūzikas nodaļā un Vinetu Kazeku ar audzēknēm Ēriku Bogdanovu, Samantu Gulbi un Rebeku Vītoliņu, Intu Putniņu – Cīruli ar Megiju Veselovu un Emīliju Zvaigzni, Skaidrīti Krīgeri ar audzēkņiem Elvi Grāpu, Tinci Mūrnieci un Agnetu Annu Vēmani mākslas nodaļā.

Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas 2014. gada absolventi ar skolotājiem.

Šī pasaule ir tik krāsaina un iedvesmas pilna – īpaši pavasarī. Pļavās un dārzos „Ziedi saulē” veido „Krāsu ritmus”. Smaržīgie ceriņi, ābeles un kastaņas ir kā „Dekoratīvs gleznojums ar ziediem”. Pēc darbīgās dienas vakara debesis uzzied „Krāsainos ritmos”, bet putni pirms naktsmiera uzspurdz debesīs sev vien zināmā „Dejā”. Es pakļaujos „Meža Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas 2014. gada absolventi ar skolotājiem vilinājumam” un dodos sastapt „Pārvērtības”. Tās notiek dabā vai manī pašā? Tas, ko redzu, dzirdu un jūtu ir manas dzīves „Spēkavots”.

Tekstā „ieaustie” ir 2014. gada mākslas nodaļas absolventu noslēguma darbu nosaukumi. 21. maijā audzēkņi prezentēja pēdējos trīs mēnešos paveikto un saņēma vērtējumu. Arī mūzikas nodaļas audzēkņi kārtoja noslēguma eksāmenus mūzikas teorijā, mūzikas literatūrā un 22. maijā – instrumenta spēlē ar plašu noslēguma programmu. Šī gada mūzikas un mākslas nodaļu absolventi aizstāvēja noslēguma darbus un nokārtoja noslēguma eksāmenu instrumenta spēlē ar augstu vērtējumu 7 -9 balles. Tas ir viens no sekmīgākajiem izlaidumiem skolas vēsturē. Kādēļ lai bērni nebūtu talantīgi, ja arī viņu vecāki ir tik talantīgi, jo izlaidumā vecāku vokālais ansamblis pārsteidza ar dziesmu, iepriecinot bērnus, skolotājus un visus klātesošos. Izlaidums bija kā mākslas un mūzikas svētki, kurā atmiņas mijās ar savstarpējiem pateicības vārdiem un nākotnes vēlējumiem.

Savu skaistāko zemi Dievs ir atdevis mums. To atcerēties un nekad neaizmirst, lai kur dzīves ceļi Jūs aizvestu – vēlot absolventiem – skolas direktore Vita Ervalde


Izlaidums 2013 (24.05.2013)

Kad gaiss sāk smaržot pēc ceriņiem, maijpuķītēm un ābeļziediem, klāt izlaiduma laiks skolās. Arī Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolā 24.maija vakarā apliecību par profesionālās ievirzes izglītību saņēma desmit jaunieši. Savā izlaidumā viņi prezentēja to, ko iemācījušies pa šiem gadiem mākslas un mūzikas skolā. Dace Grāvīte „Taustiņinstrumentu spēles – Klavierspēles” programmu apguva astoņus gadus un izlaidumā izpildīja daļu no beigšanas eksāmena programmas gan solo, gan klavieru ansamblī kopā ar savu skolotāju Sarmīti Paegli. Gerda Sedoja 6 gadus apguvusi „Pūšaminstrumentu spēle – Flautas spēle” programmu. Viņas flautas spēles skolotājs – Juris Gailītis. Gerda kopā ar koncertmeistari Ilvu Kaulaču atskaņoja daļu no solo programmas un kopā ar 5. klases audzēkni Kitiju Balodi spēlēja flautu duetā. Lai gan piecgadīgās izglītības programmas „Vizuāli plastiskā māksla” šī gada absolventi vecuma ziņā ir vieni no jaunākajiem, tomēr pārsteidza ar drosmīgiem eksperimentiem un radošām idejām noslēguma darbā un pārliecinošu stāstījumu par to. Mūs pārsteidza skolotājas Intas Putniņas Cīrules vadībā radītās Reinera Bērziņa 3 akrila krāsu gleznas ar kopīgu nosaukumu „Krāsu daudzveidība pavasarī” un Lindas Elīzas Lapsas astoņi A4 formāta darbiņi „Zaru noskaņas”. Iepriecināja skolotājas Vinetas Kazekas audzēkņi – Dārta Liepiņa ar 5 dažādiem keramikas šķīvjiem ar kopīgu nosaukumu „Atklājums”, Alise Dātava ar jaunā autortehnikā vedotu mākslas darbu uz spoguļa „Neparastie ritmi” un Annija Studere ar zīda apgleznojumu „Pļavas burvība”. Sajūsmināja skolotājas Skaidrītes Krīgeres audzēkņi – Agate Kārkliņa ar gleznojumu, kas veidots kopā ar dekupāžas tehniku „Klusā daba ar ziediem”, Sintija Piterniece ar ziemas ainavas gleznu eļļā „Kā pasakā” un Dainis Zaics ar 3 darbiem „Madliena grafikā”.

Novēlu mūsu absolventiem, lai nezūd mākslinieciskais radošums un muzicētprieks arī turpmākajā dzīvē!

Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas direktore Vita Ervalde