kalendārs
Pasākumos var notikt fotogrāfēšana vai filmēšana, fotogrāfijas var tikt izmantotas izglītības iestādes publicitātes pasākumiem.

visi pasākumi
audzēkņu uzņemšana
mūzikas nodaļa
mākslas nodaļa
konkursi
novadnieki

Kad ceriņi zied un taureņi lido – ir klāt jaukais izlaiduma laiks! Viens no skaistākajiem notikumiem jaunu cilvēku dzīvē. Šie svētki ir kā pietura, kurā apstājies absolvents padomā par to, cik garš ceļa posms jau veikts un par to, cik daudz iespēju vēl ir priekšā. Saules apmīļotā 21. maija sestdienā savas jaunības durvis plaši vēra vaļā Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas absolventi.

Ar prieka asarām acīs un skumjām par šķiršanos, ar gandarījuma sajūtu par paveikto, pedagogi pēdējo reizi tikās ar saviem audzēkņiem, kas tagad jau stāv uz savas dzīves jaunā posma sliekšņa.

“Ej, nešaubies, ceļš labi sācies, No Tevis dzīve prasīs daudz. Ej, mūžu dzīvo, mūžu mācies, Un visu mūžu audz.’’

Ar prieku vēlos pavēstīt, ka šogad mūzikas un mākslas skolu absolvēja 12 audzēkņi: mūzikas nodaļā – “Taustiņinstrumentspēlē- klavierspēle ”– Jogita Baltmane, Beāte Blauberga, Ance Ikauniece, Ruvīms Kiseļovs, Sonora Sproģe ; akordeona spēlē – Paula Stauža ; “Pūšaminstrumenspēlē – fl autas spēle ” –Ance Škutāne un saksofona spēlē – Kristers Sams. Mākslas nodaļā: Monta Antonoviča, Elīza Rasma Bičevska, Kristers Kristjansons un Monta Meikališa.

Mūzikas un mākslas skola ar Pateicības rakstiem apsveica absolventu vecākus – par gādību un rūpēm, ko devāt saviem bērniem skolas gaitās, par labām un teicamām sekmēm un par aktīvu dalību skolas un ārpusskolas pasākumos : Beātes Blaubergas vecākiem, Jogitas Baltmanes vecākiem, Ances Ikaunieces vecākiem, Montas Meikališas vecākiem , Montas Antonovičas vecākiem un Elīzas Rasmas Bičevskas vecākiem.

Novēlējums absolventiem- Nekad nepalikt pieticības malā, vienmēr censties izvirzīt aizvien jaunus mērķus un tos arī sasniegt!

Kultūras metodiķe Ilva Kaulača


14.maijā Madlienā notika pasākums, kas veltīts novadnieka- komponista, diriģenta, pedagoga un mūzikas kritiķa Kārļa Kažociņa 130.jubilejai. Pasākumu atbalstīja Ogres novada pašvaldība projektu konkursa „Radoši-Aktīvi-Darbīgi-Izglītojoši-Ogres novadam!” ietvaros. Projekta pasākumu organizēja Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skola.

Diena tika organizēta tā, lai vairāk iepazītu K.Kažociņa dzīves gājumu, radošo devumu un viņa dzimto pusi. Pasākums iesākās ar piemiņas brīdi K.Kažociņa dzimtas kapos Plāteres pusē. Armanda Praliča vadībā iepazinām K.Kažociņa pirmo skolu, kurā viņš vēlāk arī pats strādājis kā skolotājs, bet šobrīd – muzeju „Bet tā bij a!”. Kārļa Kažociņa vadīto koru uzstāšanās koncertos un piedalīšanās zaļumballēs bieži notika Plāteres pilskalnā. Pasākuma dalībniekiem bij a iespēja izjust šo brīnišķīgo, sakopto kultūrvēsturisko vietu un saviesīgo gaisotni tajā. Taču lielākais akcents tika likts uz koncertu, kurā piedalījās Lielvārdes kultūras nama jauktais koris „Lāčplēsis”, Krimuldas tautas nama vīru koris „Vecie draugi”, Madlienas kultūras nama jauktais koris „Madliena” un senioru vokālais ansamblis „Tik un tā”, Lēdmanes tautas nama sieviešu vokālais ansamblis „Stari”, solisti Inese Nereta un Artūrs Mangulis, kā arī K.Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas koris „Zīle”, audzēkņi un pedagogi. Šis koncerts bij a unikāls tādēļ, ka daudzas no dziesmām mūsdienās tika atskaņotas pirmoreiz, jo tikai pagājušā gada rudenī, pateicoties Ogres novada pašvaldības rīkotajam projektu konkursam, mūsu skolai izdevās digitalizēt K.Kažociņa nošu materiālu un izdot grāmatā to mantojumu, ko mums nodeva viņa dēls Indulis Kažociņš 1996. gadā. Nošu materiālu izmantojām gatavojoties 130. jubilejas koncertam, kurā dažas kora dziesmas izskanēja arī kā instrumentāli skaņdarbi vai solo dziesmas. Koncerta noslēgumā kopkora izpildījumā izskanēja K.Kažociņa viena no pazīstamākajām dziesmām, kas vairākkārt izskanējusi Vispārējos latviešu Dziesmusvētkos – „Kā gulbji…” ar E.Veidenbauma tekstu.

Visas dienas garumā pasākumos piedalījās Kārļa Kažociņa mazdēls Jānis Kažociņš ar sievu Līviju un mazmazbērni Kārlis un Liene ar dzīvesbiedru no Londonas. Jānis Kažociņš dalījās atmiņu stāstos par savu vectēvu un bija ļoti pateicīgs par tik saturīgi, izzinoši un emocionāli bagātu dienu Madlienā. Kā pateicību K.Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolai viņš dāvāja mākslinieka Arnolda Mazīša gleznoto K.Kažociņa portretu.

Gribu pateikties visiem, kas iesaistījās projektā „Komponista Kārļa Kažociņa 130. jubilejas pasākums”. Īpašs paldies Vinetai Tumanei, Ivetai Staužai un Vij ai Tumanei, Armandam Praličam, Agnim Lazdiņam, visiem K.Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem, darbiniekiem, pedagogiem, visiem koncerta dalībniekiem, Taurupes pagasta pārvaldes vadītājam Jānim Stafeckim, Madlienas pagasta pārvaldes vadītājam Ojāram Atslēdziņam, visiem taurupiešiem un madlieniešiem, kas ieguldot savu darbu šo dienu padarīja tik bagātu un neaizmirstamu.

Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas direktore Vita Ervalde


21.aprīlī Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolā viesojās bijusī mākslas nodaļas audzēkne Roberta Atraste, šobrīd Jaņa Rozentāla mākslas vidusskolas 2. kursa audzēkne, kopā ar šīs pašas skolas 3. kursa audzēkni Artūru Martinsonu.

Mūsu piektās un sestās klases audzēkņiem bija iespēja noklausīties interesantu stāstījumu par J.Rozentāla mākslas vidusskolu. Uzzināt, kādas nodaļas ir mākslas vidusskolā, ko māca, cik ilgi jāmācās, kādu izglītību var iegūst pēc skolas beigšanas. Pats interesantākais, protams, bija stāstījums par mācību procesu. Kā māca? Cik tas ir intresanti?

Roberta cītīgi studē glezniecību, ar mērķi kļūt par grāmatu ilustratori. Artūrs mācās multimēdiju nodaļā un apgūst datorzinības, protams mākslas virzienos. Tās ir reklāmas, multiplikāciju filmas, datorgrafika un dažādu programmu veidošana.

Roberta dalījās savā pieredzē, kā viņa gatavojās iestājeksāmeniem, uzsverot, ka tikai ar neatlaidīgu darbu var panākt savu ieceru piepildījumu.

Pēc interesantām sarunām sekoja praktiskais darbs. Abi jaunieši iepazīstināja mūsu audzēkņus ar dobspiedes tehniku. Tā ir viena no iespiedgrafikas tehnikām. Rezultātā gūtas jaunas zināšanas, tapa interesanti darbi un, protams, liels gandarījums.

Atvadoties Roberta un Artūrs apsolīja arī nākošajā gadā, mākslas dienu ietvaros, apciemot mūsu skolu. Paldies abiem jauniešiem par atsaucību un vēlēšanos dalīties savā pieredzē un zināšanās.

Mākslas nodaļas skolotāja Skaidrīte Krīgere