Tradicionāli mācību gada sākumā vai beigās Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skola organizē mācību ekskursijas un kultūrizglītojošus braucienus audzēkņiem, kuri ir čakli mācījušies un aktīvi piedalījušies skolas, un ārpusskolas pasākumos. Tas ir veids, kā dažādot mācību procesu un noteiktu izglītības satura tēmu apgūt neikdienišķos apstākļos – dabā, muzejā, kultūras vai vēstures objektos. Mācību ekskursija kā metode ir ļoti svarīga – mainot vidi, tā dažādo skolas ikdienu, paaugstina motivāciju, rada bērniem prieku – saprotot, cik pasaule ir saistoša un cik interesanti ir mācīties.

Saulainā 8. jūnija rītā mūsu ceļš veda uz Cesvaini – Gulbeni un Alūksni. Kaut agri cēlušies un vēl ar miedziņu acīs, visi bijām gatavi pretī jauniem un nezināmiem piedzīvojumiem. Iebraucot Cesvainē, nevarējām nepamanīt romantisko parku un seno muižas ēku ielokā savus torņus pret debesīm pacēlušo akmenī kalto skulptūru – Cesvaines pili. Tā ir eklektisma mākslas šedevrs, kurā apvienojas arhitektūra, tēlniecība, metālmāksla un glezniecība. Ar gides lielisko stāstījumu uzzinājām, ka pils ir celta no šķeltiem laukakmeņiem, pēc vācu arhitekta Hansa Grīzebaha un tēlnieka Augusta Georga Dinklāges projekta kā dzīvojamā pils muižkungam Ādolfam fon Vulfam, laikā no 1893.-1896.gada. No 1919. gada – 2002. gadam pilī atradās skola, līdz kamēr ugunsgrēks nopostīja pils jumtu. Pils pēc ugunsgrēka atjaunota. Pašlaik tajā darbojas Cesvaines mūzikas un mākslas skola, pašvaldības aģentūra „Cesvaines tūrisma centrs” un Cesvaines muzejs. Apskatījām pils reprezentatīvās telpas- balles zāli, halli, ēdamzāli, izstādes – viesojāmies gan atjaunotā, gan neatjaunotajā daļā, izstaigājot plašos pagrabus un uzkāpjot skatu tornī, kur paveras fantastisks skats! Ar pozitīvām emocijām un iedvesmas pilni devāmies tālāk…

Pašā Gulbenes centrā negaidīts pārsteigums- ceļu šķērsoja ASV 2.kavalērijas pulka mācību maršs „Dragoon Ride II”, kas no Vilsekas Vācijā devās uz Tapu Igaunijā, lai piedalītos starptautiskajās mācībās Saber Strike 2016. varējām redzēt militāro tehniku, tajā skaitā kājnieku kaujas mašīnas „Stryke”. Bijām nedaudz satraukti, jo tik iespaidīgas mašīnas katru dienu nevar redzēt. Tas bija kā ievads mūsu nākamajam apskates objektam „Gulbenes Depo”, kas arī ir saistīts ar transportu- 20.gs. lokomotīvju depo ar šaursliežu un platsliežu ceļiem dzelzceļa ritošā sastāva novietošanai, kā arī remonta darbnīcām. Aplūkojām griezuli ar divu platumu sliežu ceļiem, kas ir vienīgais tāda veida Latvijā. Šaursliežu dzelzceļš Gulbene- Alūksne ir atzīts par valsts nozīmes kultūras pieminekli. Interesanti bija vērot griezuļa darbības demonstrāciju un vizināšanos ar rokas drezīnu. Priecēja restaurētā tvaika lokomotīve Gr – 319 „Ferdinands”, kuru bija iespēja aplūkot arī no iekšpuses.

Atraktīvam ceļojumam pa Vidzemes gleznaino apkārtni vēsturiskā vagonā mūs gaidīja izbraukums ar mazbānīti. Vērojot dabu un baudot mierīgu atmosfēru, piedzīvojām improvizētu laupītāju uzbrukumu. Bānīti apturēja meža vidū un ar lielu troksni, šāvieniem un dūmu mutuļiem visapkārt, tikām izsēdināti no vagona. Tālāk notika neliels jautrības pārgājiens ar šķēršļiem pa mežu, laupītāju nometnes himnas dziedāšanu, karoga pacelšanu, zvēresta došanu, dažādas aktivitātes un stafetes, kas norisinājās jautrā gaisotnē, kā arī mielošanās ar laupītāju gardo putru. Tas bija neaizmirstams un piedzīvojumiem bagāts notikums gan skolēniem, gan arī skolotājiem. Pēc izklaidējošā šova devāmies uz muzeju „Vides labirints”, kas atrodas Alūksnes Jaunajā pilī. Tas ir interaktīvs dabas muzejs, dabas izpētes un vides informācijas centrs . Apskatījām Baltijā plašāko fluorescento minerālu kolekciju, kura īpašnieks ir muzeja vadītājs Aldis Verners. Izstādē apskatāmi pasaulē reti sastopami minerāli no viņa kolekcijas. Piedalījāmies interaktīvā procesā un aplūkojām dažādus minerālus. Minerālus apstaro ar ultravioletajiem stariem, kurus tie atstaro dažādās krāsās, līdz ar to fenomenāli pārvēršoties, kas tumsā izskatās īpaši krāšņi. Šī parādība ir viens no lielākajiem dabas fenomeniem. Tu skaties uz parastu akmeni un pēkšņi viņš atdzīvojas tādās krāsās, ka tas pārspēj visas tavas iztēles. Daži minerāli jau ir atrasti arī Latvijā. Iepazinām un ieklausījāmies putnu balsīs un jāsecina, cik maz protam atpazīt. Tas bija neparasts un pārsteidzošs ceļojums dabas pasaulē.

Ekskursijas izskaņā vēl tikai pastaiga pa latgaļu pilskalnu, senpilsētas vietu, kur atrodas valsts aizsargājams kultūras piemineklis – Tempļa kalns. No kalna virsotnes paveras plašs skats uz Alūksnes ezeru un muižas parku, kā arī Pilssalu.

Mūsu izglītojošais un aizraujošais ceļojums ir galā… laiks doties mājās!

Kultūras metodiķe Ilva Kaulača.


Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolā īstenots vēl viens projekts. Valsts kultūrkapitāla fonda rīkotā projektu konkursa mērķprogrammas „Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” ietvaros atbalstīts Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas projekts „Mācību priekšmeta „Datorgrafika” tehniskā aprīkojuma iegāde”. Skolai iegādāti divi jauni sistēmbloki un trīs jauni monitori par kopējo summu 1091,00 EUR.

Skolā mākslas nodaļa darbojās jau 16 gadus. Nepieciešamību pēc jaunas datortehnikas izjutām jau sen, jo datoru skaits ir nepietiekams un tehniski novecojis. Līdz 2015. gadam „Datorgrafiku” mākslas nodaļā iekļāvām mācību priekšmeta „Kompozīcija” programmā. Kopš saņemta jauna profesionālās ievirzes izglītības 6gadīgās programmas „Vizuāli plastiskā māksla” licence, situācija ir mainījusies, jo „Datorgrafika” mācību plānā bija jāiekļauj kā atsevišķs mācību priekšmets.

Iegādātā datortehnika nodrošinās Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolā profesionālās ievirzes izglītības programmas „Vizuāli plastiskā māksla” mācību priekšmeta “Datorgrafika” apguvi, pilnveidos interešu izglītības iespējas datorgrafikā, izmantojot datortehnikas iespējas, uzlabos mācību procesa kvalitāti arī citos “Vizuāli plastiskās mākslas” mācību priekšmetos un sniegs iespēju audzēkņiem izstrādāt skolas beigšanas noslēguma darbus, sagatavoties iestājeksāmeniem mākslas vidusskolās, ar datorgrafikas darbiem piedalīties vizuālās mākslas konkursos gan Latvijā, gan ārvalstīs


Lai gan tikko iesācies ilgi gaidītais vasaras brīvlaiks, karstajā 1.jūnija trešdienā jau rīta agrumā devāmies ceļā uz Madonu, kas ar vairākiem kultūras pasākumiem pirmajā jūnija nedēļā atzīmēja 90.jubileju. Ieradāmies, lai ar savu dalību kuplinātu vienu no Madonas jubilejas pasākumiem un piedalītos Dziesmu dienā, kas veltīta pirms 150 gadiem notikušajiem pirmajiem latviešu skolēnu koru svētkiem Lazdonā.

No vēstures apraksta uzzinājām, ka 1886.gada 18.jūliju Lazdonas baznīcas mācītājs Rūdolfs Guleke pasludināja par svētdienu, lai sarīkotu bērnu svētkus. Gatavojās visas draudzē ietilpstošās skolas, cītīgi mācoties vienbalsīgas un trīsbalsīgas dziesmas vācu un latviešu valodā. Šajos svētkos piedalījās 200 skolēnu. Viņi vēl nezināja, ka šī kustība ir skolēnu Dziesmu svētku aizsākums.

Visa diena bija brīnišķīgi saplānota un noorganizēta. Tā bija kā svētki ne tikai madoniešiem, bet visiem dalībniekiem.

Pasākums tika atklāts Lazdonas evaņģēliski luteriskajā baznīcā. Ievadvārdus teica Madonas evaņģēliski luteriskās draudzes virsmācītājs Hanss Jensons. Viņš uzsvēra gan šīs dienas, gan dziedāšanas un mūzikas nozīmīgumu katra cilvēka dzīvē. Kopkora izpildījumā izskanēja Latvijas valsts himna un R.Tigula dziesma „Lec, saulīte”. Vairāk nekā 800 dalībnieku vidū bija arī Ogres novada kori- Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas 4.-8.kl. koris „Zīle” (diriģente Līga Dziedātāja, kormeistare Eva Stirāne) un Suntažu vidusskolas 5.-9.kl. koris (diriģente Inita Andževa).

Kamēr koru diriģenti piedalījās izstādes „Pirmā skolēnu dziesmu diena un tās nozīme Latvijas izglītības un kultūras kontekstā” atklāšanā Haralda Medņa mājās „Dzintari” un piemiņas brīdī kultūras darbinieka, ilggadēja Madonas mūzikas skolas direktora, savas valsts patriota, izcilā latvieša Arta Kumsāra atdusas vietā, skolēni devās ekskursijās pa skaisto, sakopto Madonu, piedalījās „Ežu” rīkotajās radošajās un sportiskajās aktivitātēs Praulienā pie Lazdonas mācītājmuižas, baudīja gardas pusdienas Madonas 1.vidusskolā un gatavojās koru kopmēģinājumam.

Pasākuma kulminācija bija koncerts „Dziesmas tinu kamolā” Madonas Saieta laukumā. Programmā bija iekļautas latviešu tautasdziesmu apdares. Madonas novada svētku izdevumā Dziesmu dienas mākslinieciskā vadītāja Ija Voiniča rakstīja : „Latviešu tautas gara spēks ir sakņojies darba tikumā un tautasdziesmā. Tieši tautasdziesma ir mūsu kultūras lielākā bagātība un mantojums. Tās gadsimtiem senas, glabātas un lolotas, skanējušas arī pirmajos latviešu kopā dziedāšanas svētkos. Tautasdziesmai ir pievienotā vērtība, un tā būs aktuāla vienmēr, mainīsies tikai paaudzes. Dziediet lepni un ar prieku! Tautasdziesmā spēks un latviešu tautas dzīves filozofija!”. Koncertā diriģēja arī Ogres novada koru virsvadītāja Aira Birziņa. Koncerts izskanēja kā īsti Dziesmu svētki. It īpaši brīžos, kad klāt spēlēja Gulbenes mūzikas skolas pūtēju orķestris un Madonas jauniešu pūtēju orķestris „Vivo”.

Pēc koncerta jautrība turpinājās dančos kopā ar jauniešu postfolkloras grupu „Rikši” un tika apbalvoti kori – sporta aktivitāšu dalībnieki.

Diena paskrēja nemanot, piepildīta ar bagātu programmu. Ik uz soļa jutām organizatoru rūpes – detalizētais pasākuma apraksts, brīvprātīgo jauniešu darbs, auksts dzeramais ūdens, zaļā pazīšanās zīme, kas kalpoja gan kā galvassega, gan šalle, gan materiāls skatuves kustībām koncerta laikā.

Esam pateicīgi Madlienas pagasta pārvaldei par transportu un iespēju piedalīties Dziedāšanas svētkos Madonā.

K.Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas direktore Vita Ervalde